Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas.
Rozumiem
+421 905 635 904
Kontaktujte nás, pomôžeme Vám vybrať filter!

Obchodné podmienky

I. Všeobecné podmienky

1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy (ďalej len Zmluva), uzatvorenej medzi spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o. (ďalej Predávajúci) a Kupujúcim. Jej predmetom je nákup a predaj tovaru v internetových obchodoch Predávajúceho (ďalej Internetový obchod Predávajúceho):

www.barrier.sk

Údaje o Predávajúcom:

LEMON SPORT s.r.o.
Sídlo: Drobného, 27, Bratislava-Dúbravka, 84102 Bratislava
IČO: 45 348 545, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č.: 62517/B, DIČ: 2022948301
e-mail: barrier@barrier.sk
telefón: +421944526645


2. Vyplnením registračného alebo objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho dáva Kupujúci Predávajúcemu povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bez povolenia Kupujúceho neposkytne tieto údaje tretím osobám, s výnimkou ľudí, zúčastnených pri platbe alebo dodávaní tovaru (banka, dopravca).

3. Popis tovaru má len informatívny charakter a môže sa meniť.

II. Uzatvorenie Zmluvy

1. K uzavretiu Zmluvy dochádza potvrdením (akceptovaním) objednávky, ktorú Predávajúci prijal od Kupujúceho.
2. Objednávku tovaru posiela Kupujúci prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho. Automatický oznam o prijatí objednávky nie je jej samotným potvrdením (akceptovaním).
3. Predávajúci odošle potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci do 24 hodín od prijatia jeho objednávky. Potvrdenie objednávky od Predávajúceho obsahuje:
názov a množstvo tovaru,
- cenu,
- spôsob platby,
- spôsob doručenia,
- čas a miesto doručenia.

K potvrdeniu sa prikladá aj elektronický účet pre prípad platby za tovar bankovým prevodom alebo platobným systémom PayPal.

4. Strany sa dohodli, že odoslaním objednávky tovaru v Internetovom obchode Predávajúceho Kupujúci potvrdzuje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
5. Ak na sklade Predávajúceho nie je tovar, o ktorý má Kupujúci záujem, Kupujúci môže Predávajúcemu poslať predbežnú objednávku takéhoto tovaru. V takom prípade Predávajúci v potvrdení objednávky uvedie predpokladaný dátum doručenia tovaru do jeho skladu a vystaví predbežný účet na úhradu.

III. Zrušenie objednávky

1. Kupujúci môže zrušiť objednávku do 12 hodín od jej odoslania, a to telefonicky alebo odoslaním e-mailu na adresu: barrier@barrier.sk.

2. Predávajúci môže odmietnuť objednávku ak tovar, ktorý je v nej uvedený:

- sa už nevyrába,
- Predávajúci momentálne nemá na sklade,
- podstatne zdražel.

V takom prípade Predávajúci pošle Kupujúcemu e-mail s náležitým oznamom. Ak už Kupujúci uhradil plnú cenu tovaru alebo jej časť, Predávajúci je povinný zaplatenú sumu vrátiť najneskôr do 10 pracovných dní od momentu odoslania oznamu Predávajúcemu.

IV. Dodanie

1. Spôsob dodania si Kupujúci vyberá pri vypĺňaní objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.

2. Možnosti doručenia tovaru:

- doručenie v rámci Slovenska prostredníctvom dovozcu (ceny sú uvedené v sekcii Platba a doručenie v Internetovom obchode Predávajúceho)
- osobné vyzdvihnutie v Bratislave (Show-room: Drobného, 27)

3. Lehota dodania tovaru Kupujúcemu je určená na 1 až 10 pracovných dní v závislosti od vzdialenosti Kupujúceho od skladu Predávajúceho. Ak Predávajúci nemá tovar na sklade, lehota dodania sa môže predĺžiť.

4. V rámci dodávky Kupujúci obdrží objednaný tovar, fakturu a návod v slovenčine (maďarčine, nemčine), v ktorom predávajúci vyznačí dátum predaja. Predávajúci ďalej priloží záručný list a návod v jazyku výrobcu s jeho pečiatkami (v balení).

5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar v momente jeho prijatia pri dodávke, ak platba prebehla v súlade s podmienkami Zmluvy.

6. Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte alebo spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň zašlite nam email do 24 hodín od prebratia balíka. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, oznámte nám to do 24 hodín od prevzatia tovaru a to emailom alebo telefonicky. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

7. Skontrolujte pri preberaní od kuriéra, či je Vám doručený správny počet balíkov, podľa dodacieho formulára, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že je počet balíkov, ktoré máte prevziať neúplný - zásielku nepreberajte! Pokiaľ bude prebraná nie je už možné uplatniť reklamáciu!

8. Ak Kupujúci odmietne prijať tovar bez vážnej príčiny, je povinný na svoje náklady uhradiť služby, spojené s dodaním tovaru Kupujúcemu, za služby, spojené so spiatočnou dopravou tovaru Predávajúcemu a takisto za služby prepravcu/pošty pri doručení tovaru na dobierku (v príslušných prípadoch). V prípade vrátenia peňazí Kupujúcemu má Predávajúci právo z danej sumy stiahnuť horeuvedené poplatky.

V. Platba

1. Spôsob platby si Kupujúci vyberá pri vyplnení objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.

2. Pri objednávaní tovaru je možný výber z nasledovných spôsobov platby:

- bankovým prevodom na účet Predávajúceho platbou vopred,
- platobnou kartou,
- platobnou kartou pri použití systému PayPal (+4%),
- platbou na dobierku pri doručení tovaru prepravcom.

3. V prípade platby na dobierku pri doručení prepravcom sa k cene tovaru prirátava cena za kuriérske služby, poskytované pri platbe na dobierku. Cena za dané služby je uvedená v sekcii Platba a doručenie v Internetovom obchode Predávajúceho.

4. Ak Kupujúci nebude mať v momente prijatia tovaru splnené platobné povinnosti v súlade so Zmluvou, Predávajúci má právo odmietnuť plnenie Zmluvy a žiadať od Kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, so spiatočnou dopravou tovaru Predávajúcemu a takisto služieb prepravcu pri doručení tovaru a platby na dobierku (v príslušných prípadoch).

5. Platba sa musí uskutočniť predtým ako Kupujúci otvorí balenie tovaru.

VI. Záruka a reklamácie

1. Pre každý druh tovaru je platná 24 mesačná záručná doba, ktorá plynie od momentu prijatia tovaru Kupujúcim.

2. V prípade, že sa vyskytne reklamácia, bude čo najoptimálnejším spôsobom posúdená v súlade s platnými právnymi predpismi.

3. Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte alebo spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň zašlite nam email do 24 hodín od prebratia balíka. Ak objaví vážne poškodenie, musí dôkladne prezrieť tovar. Ak by boli objavené výrobné chyby, Kupujúci je povinný uviesť zoznam takých chýb do protokolu a neodkladne o tom informovať Predávajúceho na e-mailovú adresu: barrier@barrier.sk.

4. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

5. Kupujúci stráca právo odvolať sa na záruku v prípade:

- že nepredloží doklad o platbe za tovar (originál účtu), záručného listu s vyznačeným dátumom predaja od Predávajúceho (posledná strana návodu v slovenčine, nemčine alebo maďarčine) a neuchová si pôvodného návodu od výrobcu s jeho poznámkami,
- že uplynula záručná doba,
- že Kupujúci mechanicky poškodil tovar,
- nedodržania alebo porušenia pravidiel skladania, montovania, demontovania tovaru, jeho prepravy, používania a uchovávania, ktoré sú určené v návode v slovenskom, nemeckom alebo maďarskom jazyku.

6. Kupujúci nemá právo na reklamáciu chýb, na ktoré ho vopred Predávajúci upozornil alebo o ktorých mal vedieť na základe, okolností, za ktorých bola uzavretá Zmluva.

7. Postupnosť krokov Kupujúceho pri reklamácii:

- bezodkladne informujte Predávajúceho na e-mailovú adresu barrier@barrier.sk, opíšte charakter poškodenia tovaru a priložte fotografie jeho chybných častí spolu s kópiou potvrdenia platby za tovar, kópiou záručného listu a strany návodu s poznámkami výrobcu.
- v prípade, že nie je možné diaľkové posúdenie reklamácie a je nevyhnutná expertíza, zabezpečte si na svoje náklady odoslanie tovaru a priložte doklad o zaplatení tovaru, záručný list spolu so stranou z návodu, ktorá obsahuje poznámky Predávajúceho na adresu Predávajúceho: Drobného 27, 841 02 Bratislava, Slovensko.

8. V prípade opodstatneného uplatnenia nároku na reklamáciu Predávajúci odstráni chyby tovaru na svoje náklady alebo tovar vymení za nový a odošle ho Kupujúcemu, takisto na svoje náklady. Ak to nie je možné, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú čiastku.

9. V prípade neopodstatneného uplatňovania nároku na reklamáciu Predávajúci vráti tovar Kupujúcemu na náklady Kupujúceho. Vtedy má Predávajúci právo žiadať od Kupujúceho náhradu svojich výdavkov (na expertízu a pod.) podľa sadzieb servisných centier, platných v čase uplatňovania nároku Kupujúceho.

10. Pozor! Uchovajte si originálny návod v jazyku výrobcu s jeho poznámkami na poslednej strane. Je to nevyhnutná podmienka na reklamácie tovaru Predávajúcemu v rámci záručnej doby.

VII. Vypovedanie Zmluvy

Kupujúci má právo vypovedať Zmluvu do 7 dní odo dňa prijatia tovaru. Ak Kupujúci v danej lehote vypovie zmluvu a dodrží pri tom doleuvedené podmienky, suma, ktorú Kupujúci zaplatil mu bude vrátená:

- informujte nás o odmietnutí tovaru na e-mailovú adresu barrier@barrier.sk a potom zavolajte na telefónne číslo +421944526645 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru,
- tovar (vrátane všetkých jeho častí), ktorý v rámci tohto bodu chcete vrátiť, musí byť zabalený rovnakým spôsobom a v pôvodnom obale ako pri prijatí tovaru Kupujúcim, nesmú na ňom byť známky používania, musí byť úplný (a zahŕňať kompletné doplnkové príslušenstvo, záručný list, návod v jazyku výrobcu, návod v slovenčine, nemčine alebo maďarčine) a je možné ho vrátiť len s kópiou potvrdenia o platbe tovaru,
- náklady na prepravu tovaru Predávajúcemu v plnej sume hradí Kupujúci.
- Kupujúci hradí výdavky Predávajúceho, spojené s doručením tovaru Kupujúcemu, vrátane nákladov pri platbe na dobierku (v príslušných prípadoch)
- finančné prostriedky, ktorými Kupujúci zaplatí tovar, mu budú vrátené prevodom na účet do 10 pracovných dní odkedy sa tovar Predávajúcemu fyzicky vráti,
- pri vrátení zaplatenej sumy má Predávajúci právo stiahnuť z nej hodnotu výdavkov za dodanie tovaru náklady spojené s platbou na dobierku (v príslušných prípadoch),
- v prípade porušenia jednej z horeuvedených podmienok, Predávajúci, bohužiaľ, nemôže akceptovať výpoveď Zmluvy a Tovar vráti späť Kupujúcemu na náklady Kupujúceho.

VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci má právo meniť Obchodné podmienky. Povinnosť písomného informovania o zmenách sa považuje za splnenú po zverejnení textu Obchodných podmienok s uskutočnenými zmenami na stránke Internetového obchodu Predávajúceho:

www.barrier.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov.

 

1.      Prevádzkovateľ osobných údajov:

 

      Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť LEMON SPORT s.r.o., IČO: 45348545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62517/B
DIČ: 2022948301, IČ DPH: SK2022948301

      (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov.

 

  1. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

 

a)         Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu a obchodných podmienok. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

b)      Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých za účelom:

      Údaje pre zákaznícky účet a marketingové účely.

Účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom barrier.sk online shopu medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke barrier.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba. Predávajúci vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné, použije ich len k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy a nebude ich zverejňovať, poskytovať tretej osobe a pod výnimkou sú situácie, ktoré  súvisia s distribúciou objednaného tovaru a s platobným stykom: oznámenie mena a priezviska, adresy dodania, emailovej adresy a telefonického kontaktu. Osobné údaje, ktoré Kupujúci poskytne Predávajúcemu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci týmto získava od Kupujúceho súhlas so spracovaním a uchovávaním týchto osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy, a to až do písomného odvolania súhlasu s týmto spracovávaním.

Pri zriadení zákazníckeho účtu prostredníctvom funkcie „registrácia zákazníka“ budú vaše údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa a e-mailová adresa uložené v zákazníckej databáze spoločnosti LEMON SPORT s.r.o. Spracovani je na zaklade vasho suhlasu. Ako zákazník ste oprávnený kedykoľvek požadovať vymazanie a likvidáciu zákazníckych údajov a zákazníckeho účtu. Bližšie informácie k tejto téme sú k dispozícii v sekcii 5. Práva dotknutých osôb.


Pokiaľ ste pri zriadení zákazníckeho účtu poskytli súhlas so zasielaním reklamných informácií - newsletteru, použije spoločnosť LEMON SPORT s.r.o. Vami zadané údaje pre marketingové účely. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho s účinkami do budúcna kedykoľvek odvolať.

      Údaje pre newsletter servis.

Pri prihlásení do nášho newsletter-servisu z hlavnej stránky barrier.sk budú Vaše údaje (t.j. e-mailová adresa, meno a priezvisko) spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o použité na marketingové účely pro zasilani emailu o novinkach spolecnosti a novych poradech. Spracovani je na zaklade vasho suhlasu. Použitie údajov končí Vašim odhlásením sa z newslettter-servisu. Odhlásenie z newsletter-servisu môžete vykonať kedykoľvek, a to buď prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu barrier@barrier.sk alebo prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je obsiahnutý v newslettre a slúži na tento účel.

 

3.      Doba uchovania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku.

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr do ukončenia, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.

 

4.      Identifikácia príjemcov osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb žiadnym tretím stranám s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov:

 
- Tarčová s.r.o., Pri Šajbách 18, 831 06 Bratislava, IČO: 43960961 – účtovníctvo.

- DELTA Consalting - Anastasia Chernivetskaya, Gorkého 12, 811 01 Bratislava, IČO: 50030647 – účtovníctvo.

- Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 – preprava.

- Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 – preprava.

- BGA group, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 27735354 – preprava.

- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36631124 – preprava.

- DigitalOcean Inc, 101 Avenue of the Americas 10th Floor, New York, NY 10013 – hosting.

- WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 – hosting.

- Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 –bankovéslužby.

- Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 27088936 – platobná brána na priem platieb bankovou kartou.

 

5.      Práva dotknutých osôb:

 

a)      ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedenej emailovej adresa. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol predtým daný pred jeho odvolaním, Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese barrier@barrier.sk alebo písomne na adresu sídla Drobného 27, 841 02 Bratislava, SR.

b)      dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

 

c)      dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi.

 

d)   dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

e)    Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlas alebo ak skončil účel ​​spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.

 

Právo na likvidáciu osobných údajov neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:

-       uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo

-       uplatnenie práva na informácie,

-       plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,

-       uplatnenie právneho nároku,

-       na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 

f)     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

-       dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

-       spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

-        Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

-       dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

g)   Pri podozrení že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

h)   Služby poskytované v rámci barrier.sk online shopu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

6.      Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

 

Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať Prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: barrier@barrier.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421944526645 alebo písomne na adrese Drobného 27, 841 02 Bratislava, SR.

 

ORGÁNY DOZORU:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel: 02/ 32 31 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


 

Používanie cookies 

Zásady používania cookies v spoločnosti LEMON SPORT s.r.o.

Spoločnosť LEMON SPORT používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich služieb (ďalej len „cookies“). V spoločnosti LEMON SPORT používame cookies na rôzne účely. Používame ich napríklad na zisťovanie vašich preferencií, na vaše navigovanie medzi jednotlivým webovými stránkami, overenie vašej totožnosti a prípadne na potrebné zabezpečenie našich webových stránok.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia vášho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Používaním webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má povolené prijímanie súborov cookies. Preto ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Aké cookies používame?

Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Prevádzkové – slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistiť maximálny komfort pri vašej návšteve. Cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo to, či ste tiež narazili na nejaké chyby, napríklad pri formulároch. Používanie týchto cookies záleží výlučne na vašom nastavení. Ich vypnutie môže znamenať, že prídete o niektoré služby a podporu, ktoré by sme vám v opačnom prípade poskytovali. Tiež nie je vylúčené, že po vypnutí týchto cookies si nebudeme pamätať, že ste konkrétnu službu už odmietli.

Nutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Čo ak cookies nechcem?


Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?


Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.