Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas.
Rozumiem
+421 905 635 904
Kontaktujte nás, pomôžeme Vám vybrať filter!

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

      Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť LEMON SPORT s.r.o., IČO: 45348545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62517/B 

DIČ: 2022948301, IČ DPH: SK2022948301

      (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov.

      1. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

a) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu a obchodných podmienok. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

b) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých za účelom:

      Údaje pre zákaznícky účet a marketingové účely.

Účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom barrier.sk online shopu medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránkebarrier.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba. Predávajúci vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné, použije ich len k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy a nebude ich zverejňovať, poskytovať tretej osobe a pod výnimkou sú situácie, ktoré  súvisia s distribúciou objednaného tovaru a s platobným stykom: oznámenie mena a priezviska, adresy dodania, emailovej adresy a telefonického kontaktu. Osobné údaje, ktoré Kupujúci poskytne Predávajúcemu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci týmto získava od Kupujúceho súhlas so spracovaním a uchovávaním týchto osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy, a to až do písomného odvolania súhlasu s týmto spracovávaním.

Pri zriadení zákazníckeho účtu prostredníctvom funkcie „registrácia zákazníka“ budú vaše údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa a e-mailová adresa uložené v zákazníckej databáze spoločnosti LEMON SPORT s.r.o. Spracovani je na zaklade vasho suhlasu. Ako zákazník ste oprávnený kedykoľvek požadovať vymazanie a likvidáciu zákazníckych údajov a zákazníckeho účtu. Bližšie informácie k tejto téme sú k dispozícii v sekcii 5. Práva dotknutých osôb.


Pokiaľ ste pri zriadení zákazníckeho účtu poskytli súhlas so zasielaním reklamných informácií - newsletteru, použije spoločnosť LEMON SPORT s.r.o. Vami zadané údaje pre marketingové účely. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho s účinkami do budúcna kedykoľvek odvolať.

      Údaje pre newsletter servis.

Pri prihlásení do nášho newsletter-servisu z hlavnej stránky barrier.sk budú Vaše údaje (t.j. e-mailová adresa, meno a priezvisko) spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o použité na marketingové účely pro zasilani emailu o novinkach spolecnosti a novych poradech. Spracovani je na zaklade vasho suhlasu. Použitie údajov končí Vašim odhlásením sa z newslettter-servisu. Odhlásenie z newsletter-servisu môžete vykonať kedykoľvek, a to buď prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu  barrier@barrier.sk alebo prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je obsiahnutý v newslettre a slúži na tento účel.

3. Doba uchovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr do ukončenia, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb žiadnym tretím stranám s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov:

 
- Tarčová s.r.o., Pri Šajbách 18, 831 06 Bratislava, IČO: 43960961 – účtovníctvo.

- Tarčová s.r.o., Pri Šajbách 18, 831 06 Bratislava, IČO: 43960961 – účtovníctvo.

- DELTA Consalting - Anastasia Chernivetskaya, Gorkého 12, 811 01 Bratislava, IČO: 50030647 – účtovníctvo.

- Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 – preprava.

- Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 – preprava.

- BGA group, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 27735354 – preprava.

- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36631124 – preprava.

- DigitalOcean Inc, 101 Avenue of the Americas 10th Floor, New York, NY 10013 – hosting.

- WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 – hosting.

- Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 –bankovéslužby.

- Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 27088936 – platobná brána na priem platieb bankovou kartou.

5. Práva dotknutých osôb:

a) ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedenej emailovej adresa. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol predtým daný pred jeho odvolaním, Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese barrier@barrier.sk alebo písomne na adresu sídla Drobného 27, 841 02 Bratislava, SR.

b) dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

c) dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné úda

je a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi.

d) dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať  nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

e) Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlas alebo ak skončil účel ​​spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:

- uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo

- uplatnenie práva na informácie,

- plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,

- uplatnenie právneho nároku,

- na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

f) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

-  Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

g) Pri podozrení že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

h) Služby poskytované v rámci barrier.sk online shopu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

6. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať Prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: barrier@barrier.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421944526645 alebo písomne na adrese Drobného 27, 841 02 Bratislava, SR.

ORGÁNY DOZORU:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel: 02/ 32 31 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Používanie cookies 

Zásady používania cookies v spoločnosti LEMON SPORT s.r.o.

Spoločnosť LEMON SPORT používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich služieb (ďalej len „cookies“). V spoločnosti LEMON SPORT používame cookies na rôzne účely. Používame ich napríklad na zisťovanie vašich preferencií, na vaše navigovanie medzi jednotlivým webovými stránkami, overenie vašej totožnosti a prípadne na potrebné zabezpečenie našich webových stránok.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia vášho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Používaním webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má povolené prijímanie súborov cookies. Preto ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 


Čo sú cookies? 


Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu. 


Aké cookies používame? 


Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok. 


Prevádzkové – slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok. 


Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistiť maximálny komfort pri vašej návšteve. Cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo to, či ste tiež narazili na nejaké chyby, napríklad pri formulároch. Používanie týchto cookies záleží výlučne na vašom nastavení. Ich vypnutie môže znamenať, že prídete o niektoré služby a podporu, ktoré by sme vám v opačnom prípade poskytovali. Tiež nie je vylúčené, že po vypnutí týchto cookies si nebudeme pamätať, že ste konkrétnu službu už odmietli. 


Nutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. 


Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. 

Čo ak cookies nechcem? 


Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok. 

Prečo si ponechať nastavenie cookies? 


Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.